Interviurile UBB Excelenţă/BBU Interview for Scientific Excellence

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:

 • cercetare;
 • educaţie;
 • servicii către comunitate;
 • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).

Într-o universitate de tip world-class, avantajul competitiv la nivel internaţional este menţinut de profesionişti de marcă. La UBB aceştia formează un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, definit prin faptul că membrii săi, fiecare în domeniul de referinţă, joacă în liga excelenţei internaţionale.
În acest context „Interviurile UBB Excelenţă” – realizate de Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate, Excelenţă şi Publicaţii Ştiinţifice – completează celelalte demersuri menţionate mai sus, care valorizează deja contribuţiile academice ale comunităţii UBB, propunându-şi să profileze personalul UBB care contribuie direct la competitivitatea/excelenţa internaţională a UBB. În cadrul interviului vom invita profesionişti din UBB:

 • cu publicaţii în reviste internaţionale influente (Nature/Science/Top 10 publicaţii Web of Science din domeniu) şi la edituri internaţionale de prestigiu (ex. autor/co-autor a unor lucrări ştiinţifice publicate de edituri de rangul Oxford University Press);
 • câştigători, în calitate de directori, ai unor granturi internaţionale majore (ex. European Research Council/ERC, granturi internaţionale de peste 1000000 Euro etc.);
 • câştigători ai unor premii ştiinţifice internaţionale de referinţă în domeniu. Interviurile vor fi în limba română şi engleză (unele vor fi traduse şi în limbile maghiară şi germană).

BBU Interviews for Scientific Excellence feature leading BBU scientists and their key international publications, grant, and awards.

Bogdan P. Onac – Profesor de geologia carstului și paleoclimatologie la Universitatea South Florida (USF), Cercetător Asociat la Institutul de Speologie “Emil Racoviță” din Cluj-Napoca și cadru didactic asociat în Departamentul de Geologie al UBB

 1. Întrebare Daniel David: Vă rog să vă faceţi o scurtă prezentare

Răspuns:

Sunt Bogdan P. Onac, profesor de geologia carstului și paleoclimatologie la Universitatea South Florida (USF), cercetător asociat la Institutul de Speologie “Emil Racoviță” din Cluj-Napoca și cadru didactic asociat în Departamentul de Geologie al UBB.

Am absolvit Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, Secția Inginerie Geologică din cadrul UBB în 1987 și mi-am obținut doctoratul la aceeași instituție în 1996.

Principalele domenii de cercetare sunt reconstituirile paleoclimatice și de paleomediu pe baza depozitelor acumulate în peșteri (speleoteme, guano, gheață), precum și studiile mineraologice și de geochimie izotopică pe diferite tipuri de materiale.

 1. Întrebare Daniel David: Vă rog să vă referiţi la realizarea academică ce a prilejuit acest interviu

Răspuns:

În 10 octombrie 2019 revista Nature a publicat lucrarea: Constraints on global mean sea level during Pliocene warmth, care are printre autori doi foști absolvenți ai UBB. Autorul principal este Oana Dumitru, absolventă a Facultății de Chimie și a Facultății de Știința și Ingineria Mediului, iar acum doctorandă la USF și subsemnatul ca autor corespondent. Studiul s-a realizat pe un tip de speleoteme (stalagmite, stalactite etc.) cu morfologie distinctă care se formează doar în peșteri litorale situate la mai puțin de 100 de metri de țărmul Mediteranei. Datorită localizării lor, peșterile au fost inundate în trecut de fiecare dată când nivelul mării a crescut. Atunci când apa a stagnat la un anumit nivel pentru cel puțin câteva sute de ani a cauzat depunerea unor coliere carbonatice la diferite altitudini în jurul speleotemelor inundate și pe pereții peșterii. Pentru studiul nostru, am colectat 6 astfel de speleoteme dintr-o peșteră din nord-estul insulei Mallorca (Spania), depuse între 22 și 32 de metri desupra nivelului prezent al mării. Prin măsurători radiometrice cu metoda uraniu-plumb am obținut vârste curpinse între 4.4 și 3.3 milioane de ani (Ma) în laboratorul de datare al Universității New Mexico (SUA).

Una dintre cele mai relevante probe este cea cu vârsta de 3.3 milioane, deoarece s-a format într-un interval de mare interes pentru comunitatea științifică. De ce? Pentru că între ~3.3 și ~3 Ma reconstituirile de temperatură sugerează că a fost cu 2-3ºC mai cald decât în prezent, iar concentrația CO2 în atmosfera a fost similară cu cea din prezent. Din acest motiv, această perioadă din trecut este folosită ca analog pentru a înțelege și a estima cât de repede va crește nivelul mării în viitor, în condițiile încălzirii globale care afectează planeta noastră. Pentru acest scenariu climatic, rezultatele noastre indică un nivel al mării cu 16 m mai sus decât în prezent. O altă probă relevantă analizată de echipa noastră provine dintr-o perioadă cu un climat și mai cald (cu ~4ºC mai mult decât în prezent), pentru care studiul nostru arată că nivelul mării a fost cu 23 m mai sus decât în prezent. Datorită preciziei rezultatelor obținute, estimările noastre privind amplitudinea fluctuațiilor nivelului oceanului sunt mai bine constrânse, constituind un important pas înainte pentru acest tip de studii.

Datele noastre indică o vulnerabilitate accentuată a calotelor glaciare și a ghețarilor alpini la încălzire, iar rezultate publicate în revista Nature vor servi în viitor studiilor privind stabilitatea calotelor glaciare. În acest fel, ele contribuie la o mai bună înțelegere a răspunsului criosferei la un climat mai cald, fapt care, la rândul său, ajută la predicții mai corecte privind viitoarele tendințe ale creșterii nivelul mării.

 

 1. Întrebare Daniel David: Care sunt planurile academice de viitor?

Răspuns:

Voi continua să exploatez științific resursele minerale (speleoteme) existente în peșterile litorale din Mallorca, Sardinia și Cuba, unde există un potențial incredibil pentru studiul oscilațiilor nivelului mării din trecut. De asemenea, după o serie reușită de reconstituiri climatice și de mediu folosind isotopii stabili ai carbonului din depozitele de guano din peșterile României, a venit timpul să extind acest tip de cercetare și în alte peșteri din Europa și SUA. Pentru studiile din urmă am colaborat cu Dr. Ferenc Forray de la Departamentul de Geologie, care a efectuat o bună parte din măsurătorile isotopice în Laboratorul de Geochimie Izotopică de la UBB.

 

 1. Întrebare Daniel David: De ce aţi ales UBB?

Răspuns:

M-am format ca geolog la UBB, am obținut titlul de doctor la UBB, am fost cadru didactic la UBB între 1996 și 2011, motiv pentru care încerc să mențin colaborări active cu foști colegi din Alma Matter Napocensis.

 

 1. Întrebare Daniel David: Vă rog să adresați un mesaj comunității UBB

Răspuns:

Deși eu consider UBB ca fiind cea mai bună universitate din România, cred că potențialul ei maxim încă nu a fost atins. Știu că situația economică nu este cea mai prielnică în România, însă cred cu putere că cercetarea științifică are resurse umane și analitice incredibile, care motivate și utilizate ar putea duce UBB în râvnita listă a celor mai bune 500 universități din lume.

 

Legătură spre pagina academică personală:

http://bonac.myweb.usf.edu/BogdanOnac/Home.html

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Question Daniel David: Please provide a brief presentation

          Answear:

I am Bogdan P. Onac, Professor of Karst Geology and Paleoclimatology at the University of South Florida (USF), Associate Researcher at the “Emil Racovita” Institute of Speleology in Cluj-Napoca and a Courtesy Professor in the Geology Department at the UBB.

I graduated from the Faculty of Biology-Geography-Geology, the Geological Engineering Section of the UBB in 1987 and I obtained my doctorate from the same institution in 1996.

My main fields of research are paleoclimatic and paleoenvironmental reconstructions using cave deposits (speleothems, guano, ice), as well as mineralogical and isotopic geochemistry studies on various types of materials

 1. Question Daniel David: Please refer to the academic achievement that led to this interview

          Answear:

On October 10, 2019, the journal Nature published the paper: Constraints on global mean sea level during Pliocene warmth, which has among its authors two former UBB graduates.  The main author is Oana A. Dumitru, a graduate of the Faculty of Chemistry (MS) and of the Faculty of Environmental Science and Engineering (PhD), and now a PhD student at the USF, and the undersigned as a correspondent author.  The study was conducted on particular types of speleothems (stalagmites, stalactites, etc.) with distinct morphology that only form in coastal caves, located less than 300 m from the shore of the Mediterranean Sea. Due to their location, the caves were flooded in the Earth’s past each time the sea level rose.  When the water remained stagnant at a certain level for at least several hundred years, it has caused a carbonate encrustation called phreatic overgrowth on speleothems (POS) to be deposited at different elevations around flooded speleothems and cave walls.  For our study, we collected 6 such POS from a cave in the northeastern part of Mallorca (Spain), precipitated between 22 and 32 meters above the present sea level.  By radiometric measurements with the uranium-lead method we obtained ages between 4.4 and 3.3 million years (Ma) in the dating laboratory of the University of New Mexico in Albuquerque (USA).

One of the most relevant sample is the one with the age of 3.3 million years, because it formed in an interval of great interest for the scientific community. Why? Because between ~3.3 and ~3 million years ago the temperature reconstructions suggest that it was 2-3ºC warmer than at present, and the CO2 concentration in the atmosphere was similar to the present one.  Thus, this period of the past is used as an analogue to understand and estimate how fast the sea level will increase in the future, given the global warming affecting our planet.  For this climate scenario, our results indicate a sea level 16 m higher than at present.  Another relevant sample analyzed by our team comes from a period with an even warmer climate (with ~4ºC more than at present), for which our study shows that the sea level was 23 m higher than at present. Due to the accuracy of the results obtained, our estimations regarding the amplitude of the fluctuations of the sea level are better constrained, constituting an important step forward for this type of studies.

 1. Question Daniel David: What are you future academic plans?

         Answear:

I will continue to scientifically exploit the mineral resources (speleothems) existing in the coastal caves of Mallorca, Sardinia, and Cuba, where there is an incredible potential for studying past sea level oscillations.  Also, after a successful series of climate and environmental reconstructions using stable carbon isotopes from the guano deposits in a number of Romanian caves, it is time to extend this type of research to other caves in Europe and the USA.  For the latter studies, I collaborated with Dr. Ferenc Forray from the Department of Geology, who performed a good part of the isotopic measurements in the Isotopic Geochemistry Laboratory at the UBB.

 1. Question Daniel David: Why did you choose UBB

         Answear:

I was trained as a geologist at UBB, obtained my doctoral degree at UBB, and I was a professor at UBB between 1996 and 2011; this is why I try to maintain active collaborations with former colleagues from my Alma Matter Napocensis.

 1. Question Daniel David: Please send a message to the UBB community

           Answear:

Although I consider the UBB to be the best university in Romania, I think its maximum potential has not yet been reached.  I know that the economic situation is not the most favorable in Romania, but I strongly believe that scientific research has incredible human and analytical resources.  Coupling the two of them could push UBB among world’s top 500 universities.

 

         Link to personal academic pages:

 

http://bonac.myweb.usf.edu/BogdanOnac/Home.html

https://works.bepress.com/bogdan-onac/

 

 

 

 

Toate articolele din categoria
Excelență în cercetare