Interviurile UBB Excelenţă/BBU Interview for Scientific Excellence

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:

 • cercetare;
 • educaţie;
 • servicii către comunitate;
 • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).

Într-o universitate de tip world-class, avantajul competitiv la nivel internaţional este menţinut de profesionişti de marcă. La UBB aceştia formează un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, definit prin faptul că membrii săi, fiecare în domeniul de referinţă, joacă în liga excelenţei internaţionale.
În acest context „Interviurile UBB Excelenţă” – realizate de Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate, Excelenţă şi Publicaţii Ştiinţifice – completează celelalte demersuri menţionate mai sus, care valorizează deja contribuţiile academice ale comunităţii UBB, propunându-şi să profileze personalul UBB care contribuie direct la competitivitatea/excelenţa internaţională a UBB. În cadrul interviului vom invita profesionişti din UBB:

 • cu publicaţii în reviste internaţionale influente (Nature/Science/Top 10 publicaţii Web of Science din domeniu) şi la edituri internaţionale de prestigiu (ex. autor/co-autor a unor lucrări ştiinţifice publicate de edituri de rangul Oxford University Press);
 • câştigători, în calitate de directori, ai unor granturi internaţionale majore (ex. European Research Council/ERC, granturi internaţionale de peste 1000000 Euro etc.);
 • câştigători ai unor premii ştiinţifice internaţionale de referinţă în domeniu. Interviurile vor fi în limba română şi engleză (unele vor fi traduse şi în limbile maghiară şi germană).

BBU Interviews for Scientific Excellence feature leading BBU scientists and their key international publications, grant, and awards.

Conf. univ. dr. Alida Timar-Gabor – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

pic

1. Întrebare/Question Daniel David (DD):

Ne puteţi face o scurtă prezentare a dvs.? (Numele şi prenumele, afiliere academică, domeniul de cercetare, motto-ul şi/sau valorile personale)  (Providing a brief introduction of the featured leading BBU scientist?)

Răspuns/Response:

 • Mă numesc Alida Timar-Gabor. Am absolvit Facultatea de Fizică la Universitatatea Babeș-Bolyai în anul 2005. Am fost angajată în cadrul Universității Babeș-Bolyai în anul 2008 la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Sunt doctor în fizică din anul 2010, iar în anul 2015 am obținut abilitarea și calitatea de conducător de doctorat în domeniul Știința Mediului. Actualmente sunt conferențiar universitar în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului și Cercetător Științific grad I în cadrul Centrului de Radioactivitatea Mediului și Datare Nucleară, Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe. Sunt liderul Laboratorului de Datare și Dozimetrie prin Luminescență, domeniile mele principale de interes fiind: datarea prin luminescență, radioactivitatea naturală, dozimetria cu corp solid aplicată în studii de mediu și dozimetria retrospectivă de accident. Nu m-am gândit niciodată la un motto, dar în una din lecturile recente am citit blazonul familiei Shackleton „Fortitudine vincimus (By endurance we conquer)”, iar acest motto m-a impresionat. Mi-aș permite sa îl parafrazez în cuvinte mai sărace: lucrurile importante și trainice se obțin doar prin eforturi pe măsură.
 • My name is Alida Timar-Gabor. I graduated at the Physics Faculty, Babeș-Bolyai University in 2005. I started working for the Babeș-Bolyai University in 2008, at the Faculty of Environmental Sciences and Engineering. I am Doctor in physics since 2010, and in 2015 I defended my habilitation in Environmental Sciences. Currently I am an associate professor at the Faculty of Environmental Sciences and Engineering and a Research Professor at the Center of Environmental Radioactivity and Nuclear Dating, Institute for Interdisciplinary Research on Bio-Nano-Science. I am the leader of the Laboratory for Luminescence Dating and Dosimetry, my main fields of interest being: luminescence dating, natural radioactivity, solid state dosimetry applied in environmental studies and retrospective accident dosimetry. I have never thought of a motto, but in a recent lecture I came across the motto of the Shackleton family „Fortitudine vincimus (By endurance we conquer)”, and these words inspired me. I would allow myself to rephrase this motto into simpler words: significant and long lasting things are obtained only through comparable efforts.

2. Întrebare/Question DD:

De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Răspuns/Response:

 • Am avut ocazia să părăsesc țara pentru a lucra cu grupuri mai experimentate în cercetare. Totuși, nu am părăsit niciodată universitatea pentru perioade îndelungate. Proiectele ERC sunt portabile, directorul de proiect putând să își implementeze proiectul chiar și după câștigarea lui în altă instituție. Prin prestigiul lor, proiectele ERC sunt dorite de marile universități din Europa, unele dintre ele avand chiar politica de a invita personal directorii de proiecte ERC să își desfășoare activitatea în cadrul lor. Trebuie să recunosc că am fost tentată de ideea aceasta. De ce totuși UBB? Pentru că cred că în România o altă instituție nu mi-ar fi putut oferi mai mult, dar mai ales pentru că UBB este Alma Mater.  Chiar și acum când trec pe coridoarele facultății la care am studiat, eu simt o emoție aparte. Dacă și studenții mei de acum vor avea măcar o fărâmă din acest sentiment peste 10 ani, eu voi fi mulțumită.
 •  I had the opportunity to leave the country for joining experienced groups that are at the forefront of research in my field. However, I never left the university for extended periods. ERC projects are portable, the principal investigator being able to implement the project even after contracting it in a different institution. Because of the prestige they bring, ERC projects are desired by top universities in Europe, some of which have the policy of inviting for hosting and hiring the principal investigators of ERC projects. I must admit that I was tempted by this idea. However, why BBU? I chose BBU because I believe that in Romania no other institution is able to offer me a better climate, but above all because BBU is Alma Mater. Even now, when crossing the corridors of the faculty where I studied I feel a special emotion. If my students will feel a shred of this emotion in 10 years from now, I’ll be satisfied.

3. Întrebare/Question DD:

Puteţi să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu? (A brief presentation of the academic achievement)?

Răspuns/Response:

 • În ultimii ani am avut o activitate de cercetare fructuoasă dovedită prin publicații, dar mai ales prin colaborările internaționale cu cele mai importante personalități din domeniul în care activez și anume domeniul datării prin luminescență. Am avut de asemena șansa de a primi recunoaștere pentru rezultatele mele prin diverse premii naționale și internaționale cum ar fi Premiul Grigore Cobălcescu al Academiei Române pentru anul 2012, Premiul Ad Astra pentru excelență în cercetare în anul 2014, Premiul Danubius Young Scientist Award 2015, Bursa L`Oreal-UNESCO pentru femeile din stiință 2015 etc. Am avut în plus o activitate didactică intensă care mi-a permis selectarea unor studenți dedicați reușind să cogulez în jurul activităților mele un tânăr și entuziast grup de cercetători. Toate acestea au fost încununate de câștigarea proiectului ERC INTERPTRAP „Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charged methods”, primul proiect finanțat de Consiliul European al Cercetării în domeniul științelor exacte în Romania și primul si deocamdata singurul proiect ERC câștigat de către o universitate din  țară.
 • Over the past years I have had a fruitful research activity proven by publications, but most notably by the international collaborations I have engaged in with the highest authorities in my main research field, which is luminescence dating. I have also had the chance of receiving recognition for my results through several national and international awards such as the Grigore Cobălcescu Award of the Romanian Academy for the year 2012, the Ad Astra Award for excellence in research for the year 2014, Danubius Young Scientist Award in 2015, L’Oreal-UNESCO Award for Women in Science 2015 etc. In addition, my intensive teaching activity has allowed me to select a few dedicated students, thus forming a group of young enthusiastic researchers. All of these culminated in the granting of the ERC project INTERTRAP „Integrated dating approach for terrestrial records of past climate using trapped charged methods”, the first project financed by the European Research Council in the field of experimental sciences in Romania and the first and so far the only ERC project awareded to a university in our country.     

 4. Întrebare/Questions DD:

Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans?)

Răspuns/Response:

 • Proiectele ERC sunt proiecte de cercetare fundamentală, iar această direcţie de finanţare este considerată, după ştiinţa mea, cea mai înaltă linie de finanţare din Europa. Cercetarea fundamentală implică un grad sporit de risc. Din acest considerent, eşecul ştiinţific este considerat absolut acceptabil în cazul proiectelor ERC. În momentul de faţă, planul meu academic şi dezideratul principal sunt să reuşesc să îndeplinesc obiectivele proiectului, iar INTERTRAP să fie un succes. Am încredere că dacă voi reuşi acest lucru, o mulţime de alte lucruri extraordinare mi se vor întâmpla de la sine. Implementând proiectul în România, pe lângă cercetarea fundamentală care stă la baza proiectului, INTERTRAP îşi propune şi o dezvoltare majoră a prezentului laborator în care lucrez într-un laborator care să îmbine datarea prin metode luminescente cu datarea prin rezonanţă electronică de spin. Acesta va fi un laborator unic în Europa de Sud Est şi unul dintre puţinele laboratoare de acest tip din lume. Sper astfel ca în maxim un an să pot să îmi desfăşor activităţile într-un laborator modern şi încăpător, aşa cum am visat întotdeauna.
 • The ERC funded projects represent projects that aim at fundamental research and, to my knowledge, ERC funding is considered the most prestigeous funding line in Europe. Fundamental research is inherently a high risk process. In consequence, scientific failure within the ERC projects is considered to be perfectly acceptable.  At this moment, my academic plan and main purpose are to succeed in accomplishing the project’s objectives in order for the INTERTRAP to be a success. I am confident that if I will achieve this goal, many great things will consequently happen by nature.  Besides the fundamental research INTERTRAP is based on, implementing this project in Romania aims for a major development of the existing laboratory into a laboratory which will combine and integrate luminescence dating methods with the electron spin resonance dating method. This will be a unique laboratory in South-Eastern Europe and one of the very few laboratories of this type in the world. I hope that  within maximum one year it would be possible to conduct my activities in a modern and spacious laboratory, as I have always dreamt of.

5. Întrebare/Question DD

Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Răspuns/Response:

 • În ceea ce privește afirmarea internațională în cercetare, naționalitatea și afilierea noastră academică nu reprezintă un impediment. Da, din păcate, implică uneori că trebuie să muncim mult mai mult din diverse motive, dar nimic nu este imposibil. Le mulțumesc profesorilor mei, colegilor de la Facultatea de Știința si Ingineria Mediului și de la Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe pentru buna colaborare și susținerea acordată.  Le mulțumesc mai ales membrilor echipei mele pentru că și-au pus încrederea în mine, pentru că nu m-au dezamăgit niciodată, pentru toate reușitele pe care le-am realizat împreună și pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit alături. Îi felicit pe toți colegii din universitate care au realizări remarcabile și mă bucur că am avut ocazia să îi cunosc pe o parte dintre ei în ultimii ani. Sunt mândră că fac parte din comunitatea UBB.
 • Nationality and academic affiliation is not an impediment when it comes to achieving international recognition. Yes, unfortunately, this sometimes involves working harder for various reasons, but everything is possible. I would like to thank my professors, and my colleagues from the Faculty of Environmental Science and Engineering as well as from the Institute for Interdisciplinary Research on Bio-Nano-Sciences for the good cooperation and for the support offered. I deeply thank my team members for putting their trust in me, for never letting me down, for all the achievements that we have accomplished and all the beautiful moments we have lived together.I would like to congratulate all my colleagues from the university who have outstanding achievements. I am glad I had the opportunity to personally meet some of them in the last years. I am proud to be a part of the BBU community.

Legătură spre pagina academică personală/CV/Link to personal academic homepage/CV:

Toate articolele din categoria
Excelență în cercetare